Navigace

Obsah

Ověření podpisu a kopie

Obecní úřad Chbany provádí v rámci přenesené působnosti:

- ověření pravosti podpisu (legalizace)
- ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)


K ověření pravosti podpisu je potřeba:

- listina, na níž má být podpis ověřen
- průkaz totožnosti osoby, jejíž podpis bude ověřen

Poplatek činí 30 Kč za každý ověřený podpis.

Ověření se provádí v kanceláři obecního úřadu. K ověření podpisu se dostaví osoba, jejíž podpis má být ověřen, osobně, popř. je možno ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů požádat pověřenou pracovnici o ověření na jiném vhodném místě, např. v domácnosti.


K ověření shody opisu nebo kopie s listinou je potřeba:

- originál listiny, z níž je proveden opis nebo kopie pro ověření shody
- opis nebo kopie této listiny (kopii možno zhotovit na obecním úřadě)

Poplatek činí 30 Kč za každou i započatou stránku originálu.


Přidělení čísla popisného (evidenčního)


Pro přidělení čísla popisného nebo evidenčního žadatel doloží:

- písemnou žádost (viz.formuláře),
- kolaudační rozhodnutí předmětné stavby nebo výzvu stavebního úřadu MěÚ Kadaň o přidělení popisného nebo evidenčního čísla,

- geometrický plán.
 

Na základě těchto dokladů vydá obecní úřad Chbany potvrzení o přidělení čísla popisného (evidenčního).


Potvrzení o trvalém pobytu

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 15 let, způsobilá k právním úkonům.
Oprávněná osoba může takové potvrzení požadovat pouze ke svojí osobě.
Za děti do 15 let jedná zákonný zástupce – zpravidla rodič.
Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let a jen Ministerstvem vnitra.
Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytuje na žádost obyvatele staršího 15 let z evidence obyvatel údaje, které jsou vedeny k jeho osobě a k osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí, popř. místu a státu úmrtí.
Osobou blízkou se rozumí – otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Platný občanský průkaz.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek ve výši 50,-Kč.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon 133/2000 Sb..

Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace
Pokud je žádost doručena prostřednictvím pošty, musí obsahovat úředně ověřený podpis. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, pokud žádost vyřídíte osobně v kanceláři evidence obyvatel.

 


Přihlášení k trvalému pobytu

Obecní úřad ve Chbanech jakožto ohlašovna provádí přihlášení k trvalému pobytu v obci Hořenice, Poláky, Malé Krhovice, Vadkovice, Vikletice, Soběsuky, Roztyly, Chbany a Přeskaky. Přihlášení se provádí osobně na úřadě v pracovní pondělí a středu v době od 8 do 16 hodin (možné i v neúřední dny za předpokladu přítomnosti sl.Chomové).

Pro přihlášení si s sebou přineste:

- platný občanský průkaz

- jste-li vlastníkem nemovitosti, do které se chcete přihlásit, doklad o jejím vlastnictví (výpis z Katastru nemovitostí)

- pokud máte dům nebo byt pronajatý, pak doklad o oprávnění jej užívat (nájemní smlouva, dohoda o ubytování)

- nejste-li vlastníkem nemovitosti, do které se chcete přihlásit, souhlas vlastníka nemovitosti s Vaším přihlášením k pobytu buď formou vlastníkova podpisu do evidenční karty na Obecním úřadě nebo jeho písemným úředně ověřeným souhlasem. Vlastník nemovitosti musí své vlastnictví doložit (výpis z Katastru nemovitostí) a případně také prokázat svoji totožnost

- 50,-Kč na správní poplatek

- rodná čísla, jména, příjmení a místa narození dětí, které se stěhují společně s Vámi.

Při přihlašování k trvalému pobytu požadujeme i zaplacení místních poplatků v poměrné výši.


Odhlášení z trvalého pobytu

Z trvalého pobytu budete odhlášeni automaticky prostřednictvím centrály evidence obyvatelstva. Postačí k tomu přihlásit se k trvalému pobytu na nové adrese. Obecní úřad ve Chbanech nemusíte navštěvovat osobně.