Navigace

Obsah

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR

5. a 6. října 2018

 

Konání voleb:

Pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hod

Sobota 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hod

(případné 2. kolo voleb do senátu: 12. a 13.10.2018)

 

Žádosti o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu Parlamentu ČR:

 

žádost o voličský průkaz

 

Nejpozději do 28. září 2018

    - v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (Při ověření podpisu u správních úřadů, lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kdy od poplatku jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva)

                         - Obecní úřad Chbany, Chbany 19, 431 57 Chbany

     - v elektronické podobězaslané prostřednictvím datové schránky

                         – m2abutp

 

Nejpozději do 3. října 2018

     - osobně – písemná žádost není vyžadována, žadatel se prokáže platným občanským průkazem

                  – Obecní úřad Chbany, Chbany 19, 431 57 Chbany

 

Vydání voličského průkazu (Obecní úřad Chbany bude vydávat VP od 20.9.2018)

- osobně voliči

- osobně osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče

- doručením voliči do vlastních rukou

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vystavit duplikát !!!

 

Právo volit:

Občan České republiky, který v den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.

 

Hlasovací lístky

Volič zaevidovaný s trvalým pobytem na adrese Obecního úřadu Chbany, Chbany 19, 431 57 Chbany, bude mít hlasovací lístky připraveny k vyzvednutí v kanceláři u sl. Chomové, Obecní úřad Chbany, Chbany 19, 431 57 Chbany.

 

Právní předpisy:

- Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů