Drobečková navigace

Úvod > Občan > Hlášení odpadového hospodářství > 2022

Informování občanů o odpadovém hospodářství v obci Chbany za rok 2022

 V souladu s § 60 odst. 4 zákona o odpadech informujeme o množství  a nákladech za odpadové hospodářství za rok 2022.

 

 1. Svoz odpadu v roce 2022 byl prováděn v tomto časovém intervalu:

 • Papír- lichý týden v úterý
 • Plast- sudý týden ve čtvrtek
 • Sklo- ve středu každé 4 týdny
 • Bioodpad- v pondělí (od 1.4. do 31.10. 1x týdně, od 1.11. do 31.3. 1x 14 dní v sudý týden)
 • Komunální odpad- vždy v pátek (u vývozu 1 x 14 dní v sudý týden), stanoviště Vadkovice (parkoviště), Vikletice (u hráze), Poláky (u kapličky) byla od 1.7. do 30.9. vyvážena 2 x týdně a to v pondělí a v pátek
 • Pytle(separování plastů z domácností = žluté, na tetrapack = oranžové, šedé = kovové obaly) se umísťovaly poslední neděli v měsíci k nádobám na separovaný odpad s tím, že následující den byly odvezeny ze strany zaměstnanců obce (jejich následný odvoz byl zajišťován dle domluvy se svozovou firmou).
 • Objemný odpad mohl být od května dle domluvy dovážen do velkoobjemových kontejnerů obce (od pondělí do pátku v čase od 7:30 do 14:00 hodin + 1xměsíčně o víkendu v čase od 12:00 do 16:00 hodin). Informace byly zveřejňovány na stránkách obce a zároveň každý měsíc ve Chbanských novinách.

Harmonogram svozů odpadů + stanoviště kontejnerů na separovaný odpad (papír, plast, sklo, bioodpad) jsou zveřejněny na stránkách obce - https://www.chbany.cz/harmonogram-svoz-odpadu

Informace o možnosti třídění odpadů v obci Chbany jsou zveřejněny na stránkách obce - https://www.chbany.cz/tridime-odpad

 

Svoz odpadů je zajišťován ze strany:

 

 1. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

V roce 2022 byla sazba poplatku stanovena 650,-Kč (trvale žijící osoby platily za osobu, ostatní za objekt). Poplatek byl splatný do 31.5. příslušného kalendářního roku (poplatek šlo zaplatit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku). Poplatek byl stanoven dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ze dne 22.3.2021.

Informace o splatnosti poplatku je zveřejněna na stránkách obce - https://www.chbany.cz/splatnost-poplatku

 

 1. Množství odpadu vyprodukovaného v obci Chbany za rok 2022

Název druhu odpadu

Množství odpadu (tuny)

Kompozitní obaly

0,39

Papír a lepenka

15,41

Sklo

20,05

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

1,98

Plasty

17,68

Kovy

0,59

Biologicky rozložitelný odpad

47,55

Směsný komunální odpad

144,80

Objemný odpad

27,48

Jedlý olej a tuk

0,54

Oděvy

0,9

 

 1. Náklady za odpadové hospodářství v roce 2022 (ceny jsou uvedeny včetně DPH)

Náklady účtovány za nádobu/ výsyp nádoby:

Název druhu odpadu

Náklady celkem za rok 2022

Papír a lepenka

177.100,00Kč

Sklo

66.028,40Kč

Plasty

193.103,40Kč

Biologicky rozložitelný odpad

172.590,56Kč

Směsný komunální odpad

685.078,10Kč

CELKEM

1.293.900,46Kč

 

Náklady účtovány za svezené množství:

Název odpadu

Cena za tunu

Cena za km/svoz (doprava)

Cena za 15 minut (manipulace)

Náklady celkem za rok 2022

Kompozitní obaly

3.622,50Kč

920,00Kč (svoz)

-

1.209,80Kč

Plasty

2.495,50Kč

831,45Kč (svoz)

-

1.155,87Kč

Plasty

2.645,00Kč

920,00Kč (svoz)

-

14.219,75Kč

Kovy

-

920,00Kč (svoz)

-

920,00Kč

Olej

9.200,00Kč

-

-

552,00Kč

Objemný odpad

1.901,88Kč

34,12Kč (km)

133,06Kč

8.251,05Kč

Objemný odpad

1.632,14Kč

35,8225Kč (km)

139,702Kč

93.121.92Kč

Objemný odpad

-

44,137Kč (km)

-

3.582,25Kč

CELKEM

 

 

 

123.012,64Kč

 

Poplatek za dotřídění odpadu:

Služba

Cena za tunu

Náklady celkem za rok 2022

Poplatek

1.815,00Kč

32.096,47Kč

CELKEM

 

32.096,47Kč

 

Dofakturace rekultivační rezerva skládky:

Název odpadu

Cena za tunu

Náklady celkem za rok 2022

Směsný komunální odpad

51,75Kč

1.632,56Kč

CELKEM

 

1.632,56Kč

 

Poplatek za uložení odpadu:

Název odpadu

Cena za tunu

Náklady celkem za rok 2022

Směsný komunální odpad

300,00Kč

9.464,10Kč

Směsný komunální odpad

400,00Kč

13.017,21Kč

Objemný odpad

400,00Kč

1.968,00Kč

CELKEM

 

24.449,31Kč

 

Náklady – nákup pytlů:

Druh Pytle

Cena za kus

Náklady celkem za rok 2022

Žlutý (na plast)

4,598Kč

4.598,00Kč

Šedý (na kov)

4,598Kč

1.149,50Kč

Bílý (na směsný komunální odpad)

72,45Kč

18.112,50Kč

CELKEM

 

23.860,00Kč

 

Náklady – hospodářská činnost (pohostinství):

Název odpadu

Cena za tunu

Náklady celkem za rok 2022

Jedlý olej

5.000,00Kč

-2.400,00Kč

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

9.200,00Kč

19.032,05Kč

CELKEM

 

16.632,05Kč

 

Odměna od společnosti EKOKOM a.s. za zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systému sdruženého plnění EKO-KOM:

Odměna

Náklady celkem za rok 2022

CELKEM

-204.353,13Kč

 

Jednorázová sleva z ceny Služby za rok 2021 (separace– papír), kterou obec obdržela v roce 2022:

Sleva

Náklady celkem za rok 2022

CELKEM

-27.520,24Kč

 

Celkové náklady za odpadové hospodářství v roce 2022

1.283.710,12Kč

 

 1. Možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu

Ministerstvo životního prostředí nabízí na svých stránkách zdarma ke stažení metodiky, pracovní listy, průvodce a letáky, které vznikly v rámci projektu „Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR“.

Výstupy tohoto projektu jsou zdarma ke stažení na:

https://www.mzp.cz/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu

 

Letáky ke stažení:

OODP-letak_domacnost-20170201.pdf

OODP-letak_elektro-20170201.pdf

OODP-letak_jidlo-20170201.pdf

OODP-letak_obaly-20170201.pdf

OODP-letak_textil-20170303.pdf

OODP-pruvodce_obcan-20170201.pdf

 

Vypracovala: Naděžda Chomová

Dne: 25.1.2023