Drobečková navigace

Úvod > Občan > Hlášení odpadového hospodářství > 2021

Informování občanů o odpadovém hospodářství v obci Chbany za rok 2021

V souladu s § 60 odst. 4 zákona o odpadech informujeme o množství  a nákladech za odpadové hospodářství za rok 2021.

 

1. Svoz odpadu v roce 2021 byl prováděn v tomto časovém intervalu:

  • Papír - lichý týden v úterý,
  • Plast - sudý týden ve čtvrtek,
  • Sklove středu každé 4 týdny,
  • Bioodpad - v pondělí (od 1.4. do 31.10. 1x týdně, od 1.11. do 31.3. 1x 14 dní v sudý týden),
  • Komunální odpad - vždy v pátek (u vývozu 1 x 14 dní v sudý týden), stanoviště Vadkovice (parkoviště), Vikletice (u hráze), Poláky (u kapličky) byla od 1.6. do 30.9. vyvážena 2 x týdně a to v pondělí a v pátek,
  • Pytle - (separování plastů z domácností = žluté, na tetrapack = oranžové, šedé = kovové obaly) se umísťovaly poslední neděli v měsíci k nádobám na separovaný odpad s tím, že následující den byly odvezeny ze strany zaměstnanců obce (jejich následný odvoz byl zajišťován dle domluvy se svozovou firmou),
  • Sběrové soboty - mobilním svozem proběhly 24.4.2021 a 23.10.2021 se zaměřením na objemný odpad, nebezpečný odpad a elektroodpad.

Harmonogram svozů odpadů + stanoviště kontejnerů na separovaný odpad (papír, plast, sklo, bioodpad) jsou zveřejněny na stránkách obce - https://www.chbany.cz/harmonogram-svoz-odpadu

 

Informace o možnosti třídění odpadů v obci Chbany jsou zveřejněny na stránkách obce - https://www.chbany.cz/tridime-odpad

 

Svoz odpadů je zajišťován ze strany:

 

2. Poplatek za svoz odpadu

V roce 2021 byla sazba poplatku stanovena 650,-Kč (trvale žijící osoby platily za osobu, ostatní za objekt). Poplatek byl splatný do 31.5. příslušného kalendářního roku (poplatek šlo zaplatit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku). Poplatek byl stanoven dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 8.12.2015.

 

Informace o splatnosti poplatku je zveřejněna na stránkách obce - https://www.chbany.cz/splatnost-poplatku

 

3. Množství odpadu vyprodukovaného v obci Chbany za rok 2021

Název druhu odpadu

Množství odpadu (tuny)

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

0,51

Kompozitní obaly

0,38

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

0,06

Pneumatiky

1,94

Papír a lepenka

20,80

Sklo

14,81

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

1,58

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

0,15

Plasty

19,53

Kovy

0,7

Biologicky rozložitelný odpad

65,74

Směsný komunální odpad

138,14

Objemný odpad

59,04

Jedlý olej a tuk

0,24

Oděvy

0,96

 

4. Náklady za odpadové hospodářství v roce 2021 (ceny jsou uvedeny včetně DPH)

Náklady účtovány za nádobu/ výsyp nádoby:

Název druhu odpadu

Náklady celkem za rok 2021

Papír a lepenka

165.335,50Kč

Sklo

59.351,50Kč

Plasty

180.713,30Kč

Biologicky rozložitelný odpad

167.585,08Kč

Směsný komunální odpad

635.601,71Kč

CELKEM

1.208.587,09Kč

 

Náklady účtovány za svezené množství:

Název odpadu

Cena za tunu

Cena za km/svoz (doprava)

Cena za 15 minut (manipulace)

Náklady celkem za rok 2021

Kompozitní obaly

3.335,00Kč

805,00Kč (svoz)

-

1.138,50Kč

Kompozitní obaly

3.450,00Kč

831,45Kč (svoz)

-

4.636,80Kč

Plasty

2.415,00Kč

805,00Kč (svoz)

-

1.215,55Kč

Plasty

2.495,50Kč

831,45Kč (svoz)

-

12.307,33Kč

Kovy

-

831,45Kč (svoz)

-

1.662,90Kč

Směsný komunální odpad

1.457,05Kč

33,04Kč (km)

128,80Kč

13.297,67Kč

Objemný odpad

2.380,63Kč

34,12Kč (km)

-

10.874,50Kč

Objemný odpad

1.901,88Kč

34,12Kč (km)

140,00Kč

57.992,27Kč

Pneumatiky

7.521,97Kč

-

-

14.592,61Kč

CELKEM

 

 

 

117.718,13Kč

 

Náklady účtovány při sběrové sobotě:

Název odpadu

Cena za tunu/ hodina/ 15 minut/ km

Náklady celkem za rok 2021

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

687,28Kč (tuna)

350,52Kč

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

19.904,50Kč (tuna)

1.194,27Kč

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

18.917,50Kč (tuna)

2.837,63Kč

Objemný odpad

2.380,63Kč (tuna)

5.427,82Kč

Objemný odpad

1.901,88Kč (tuna)

74.972,17Kč

Obsluha

243,21Kč (hodina)

21.159,27Kč

Manipulace

140,00Kč (15 minut)

7.001,00Kč

Práce hydraulickou rukou

2.185,00Kč (hodina)

10.925,00Kč

Svoz

51,24Kč (km)

17.474,03Kč

Svoz

34,12Kč (km)

11.123,29Kč

CELKEM

 

152.465,00Kč

 

Náklady za roční pronájem kontejneru - textil:

Název odpadu

Roční náklady za pronájem kontejneru v roce 2021

Oděvy

1.247,00Kč

CELKEM

1.247,00Kč

 

Poplatek za dotřídění odpadu:

Služba

Cena za tunu

Náklady celkem za rok 2021

Poplatek

1.850,00Kč

39.488,15Kč

CELKEM

 

39.487,15Kč

 

Dofakturace rekultivační rezerva skládky:

Název odpadu

Cena za tunu

Náklady celkem za rok 2021

Směsný komunální odpad

51,75Kč

5.516,46Kč

CELKEM

 

5.516,46Kč

 

Poplatek za uložení odpadu:

Název odpadu

Cena za tunu

Náklady celkem za rok 2021

Objemný odpad

-300,00Kč

-8.730,00Kč

CELKEM

 

-8.730,00Kč

 

Náklady – hospodářská činnost (pohostinství):

Název odpadu

Cena za tunu

Náklady celkem za rok 2021

Jedlý olej

5.000,00Kč

-1.200,00Kč

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

9.200,00Kč

14.490,00Kč

CELKEM

 

13.290,00Kč

 

Odměna od společnosti EKOKOM a.s. za zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systému sdruženého plnění EKO-KOM

Odměna

Náklady celkem za rok 2021

CELKEM

-218.373,50Kč

 

Celkové náklady za odpadové hospodářství v roce 2021

1.311.207,33Kč

 

5. Možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu

Ministerstvo životního prostředí nabízí na svých stránkách zdarma ke stažení metodiky, pracovní listy, průvodce a letáky, které vznikly v rámci projektu „Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR“.

Výstupy tohoto projektu jsou zdarma ke stažení na:

https://www.mzp.cz/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu

 

Letáky ke stažení:

OODP-letak_domacnost-20170201.pdf

OODP-letak_elektro-20170201.pdf

OODP-letak_jidlo-20170201.pdf

OODP-letak_obaly-20170201.pdf

OODP-letak_textil-20170303.pdf

OODP-pruvodce_obcan-20170201.pdf

 

Vypracovala: Naděžda Chomová

Dne: 15.3.2022