Drobečková navigace

Úvod > Občan > Hlášení odpadového hospodářství > 2023

Informování občanů o odpadovém hospodářství v obci Chbany za 2023

V souladu s § 60 odst. 4 zákona o odpadech informujeme o množství  a nákladech za odpadové hospodářství za rok 2023.

 1. Svoz odpadu v roce 2023 byl prováděn v tomto časovém intervalu:

 • Papír - lichý týden v úterý
 • Plast - sudý týden ve čtvrtek
 • Sklo – ve středu každé 4 týdny      
 • Bioodpad - v pondělí (od 1.4. do 31.10. 1x týdně, od 1.11. do 31.3. 1x 14 dní v sudý týden)
 • Komunální odpad- vždy v pátek (u vývozu 1 x 14 dní v sudý týden), stanoviště Vadkovice (parkoviště), Vikletice (u hráze), Poláky (u kapličky) byla od 1.7. do 30.9. vyvážena 2 x týdně a to v pondělí a v pátek
 • Pytle(separování plastů z domácností = žluté, na tetrapack = oranžové, šedé = kovové obaly) se umísťovaly poslední neděli v měsíci k nádobám na separovaný odpad s tím, že následující den byly odvezeny ze strany zaměstnanců obce (jejich následný odvoz byl zajišťován dle domluvy se svozovou firmou).
 • Objemný odpad mohl být od ledna do června dle domluvy dovážen do velkoobjemových kontejnerů obce (od pondělí do pátku v čase od 7:30 do 14:00 hodin + 1xměsíčně o víkendu v čase od 12:00 do 16:00 hodin).
 • Od 1.7.2023 se otevřelo Sběrné místo obce Chbany, kde se mohl odevzdávat:
 1. Objemný odpad z domácností (matrace, koberce, linolea, starý nábytek, ošacení, obuv ...)
 2. Kovový odpad (kovové odpady, plechy, pletiva, trubky, kovové obaly ...),
 3. Nebezpečné složky komunálního odpadu (obaly od nebezpečných látek, absorpční činidla, barvy, laky, oleje, rozpouštědla, nekompletní elektrozařízení ...),
 4. Pneumatiky (od osobních vozidel, limit 4ks/rok/osoba starší 18 let),
 5. Odpady ze zeleně (větve, piliny, hobliny, štěpky ...),
 6. Využitelné složky komunálního odpadu (směsné plasty, nápojové kartony),
 7. Dosloužilé elektrozařízení (lednice, mrazáky, televize, rádia, vysavače, baterie, zářivky ... pouze kompletní).

Provozní doba byla stanovena sudý týden středa (od 11:30 do 15:00) a sudý týden sobota (od 12:00 hodin do 16:00 hodin). Veškeré informace jsou zveřejněny na stránkách obce -https://www.chbany.cz/sberne-misto-obce-chbany

Harmonogram svozů odpadů + stanoviště kontejnerů na separovaný odpad (papír, plast, sklo, bioodpad) jsou zveřejněny na stránkách obce - https://www.chbany.cz/harmonogram-svoz-odpadu

Informace o možnosti třídění odpadů v obci Chbany jsou zveřejněny na stránkách obce - https://www.chbany.cz/tridime-odpad

Svoz odpadů je zajišťován ze strany:

 

 

 1. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

V roce 2023 byla sazba poplatku stanovena 850,-Kč (trvale žijící osoby platily za osobu, ostatní za objekt). Poplatek byl splatný do 31.5. příslušného kalendářního roku (poplatek šlo zaplatit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku). Poplatek byl stanoven dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ze dne 7.12.2022.

Informace o splatnosti poplatku je zveřejněna na stránkách obce - https://www.chbany.cz/splatnost-poplatku

  

 1. Množství odpadu vyprodukovaného v obci Chbany za rok 2023

Název druhu odpadu

Množství odpadu (tuny)

Kompozitní obaly

0,37

Papír a lepenka

19,23

Sklo

17,30

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

1,07

Plasty

21,65

Kovy

0,54

Biologicky rozložitelný odpad

51,01

Směsný komunální odpad

173,89

Objemný odpad

2,44

Jedlý olej a tuk

0,3

Oděvy

1,05

 

Odpad od fyzických osob z naší obce, kteří ho odevzdali ve speciálních provozovnách (§ 38 vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady)

Název druhu odpadu

Množství odpadu (tuny)

Kovy

21,63

Papír a lepenka

2,22

 

 1. Náklady za odpadové hospodářství v roce 2023 (ceny jsou uvedeny včetně DPH)

Náklady účtovány za nádobu/ výsyp nádoby:

Název druhu odpadu

Náklady celkem za rok 2023

Papír a lepenka

193.879,68Kč

Sklo

72.474,49Kč

Plasty

205.580,43Kč

Biologicky rozložitelný odpad

196.951,74Kč

Směsný komunální odpad

828.856,90Kč

CELKEM

1.497.743,24Kč

 

Náklady účtovány za svezené množství:

Název odpadu

Cena za tunu

Cena za km/svoz (doprava)

Cena za 15 minut (manipulace)

Náklady celkem za rok 2023

Kompozitní obaly

3.622,50Kč

920,00Kč (svoz)

-

2.042,98Kč

Plasty

2.645,00Kč

920,00Kč (svoz)

-

1.184,50Kč

Plasty

2.990,00Kč

1.037,30Kč (svoz)

-

11.585,24Kč

Kovy

-

1.037,30Kč (svoz)

-

1.037,30Kč

Objemný odpad

1.632,14Kč

35,82Kč (km)

139,70Kč

9.211,78Kč

Objemný odpad

2.405,80Kč

40,37Kč (km)

157,44Kč

14.217,77Kč

Směsný odpad

2.405,80Kč

40,37Kč

157,44Kč

53.199,58Kč

CELKEM

 

 

 

92.479,15Kč

 

Poplatek za dotřídění odpadu:

Služba

Cena za tunu

Náklady celkem za rok 2023

Poplatek (papír)

1.089,00Kč

4.473,61Kč

Poplatek (papír)

544,50Kč

6.113,10Kč

Poplatek (plast)

1.815,00Kč

24.738,45Kč

Poplatek (plast)

2.420,00Kč

15.775,98Kč

CELKEM

 

51.101,14Kč

 

Poplatek za uložení odpadu:

Název odpadu

Cena za tunu

Náklady celkem za rok 2023

Směsný komunální odpad

400,00Kč

4.946,55Kč

Směsný komunální odpad

500,00Kč

24.166,74Kč

Objemný odpad

400,00Kč

1.176,00Kč

CELKEM

 

30.289,29Kč

 

Náklady – nákup pytlů:

Druh Pytle

Cena za kus

Náklady celkem za rok 2023

Žlutý (na plast)

5,203Kč

6.503,75Kč

Šedý (na kov)

5,203Kč

3.121,80Kč

Bílý (na směsný komunální odpad)

81,65Kč

10.206,25Kč

CELKEM

 

19.831,80Kč

 

Náklady – roční pronájem kontejnerů na oděv:

Název odpadu

Cena za roční pronájem

Náklady celkem za rok 2023

Oděv

1.089,00Kč

2.178,00Kč

CELKEM

 

2.178,00Kč

 

Náklady – hospodářská činnost (pohostinství):

Název odpadu

Cena za tunu

Náklady celkem za rok 2023

Jedlý olej

5.000,00Kč

-1.200,00Kč

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

9.200,00Kč

463,38Kč

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

10.062,50Kč

10.356,90Kč

CELKEM

 

9.620,28Kč

 

Náklady – Sběrné místo obce Chbany (za svezené množství):

Název odpadu

Cena za tunu

Cena za km/svoz (doprava)

Cena za 15 minut (manipulace)

Náklady celkem za rok 2023

Směsný odpad

2.405,80Kč

40,37Kč

157,44Kč

62.135,17Kč

CELKEM

 

 

 

62.135,17Kč

 

Odměna od společnosti EKOKOM a.s. za zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systému sdruženého plnění EKO-KOM:

Odměna

Náklady celkem za rok 2023

CELKEM

-305.427,36Kč

 

 

Celkové náklady za odpadové hospodářství v roce 2023

1.459.950,71Kč

 

 1. Možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu

Ministerstvo životního prostředí nabízí na svých stránkách zdarma ke stažení metodiky, pracovní listy, průvodce a letáky, které vznikly v rámci projektu „Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR“.

Výstupy tohoto projektu jsou zdarma ke stažení na:

https://www.mzp.cz/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu

 

Letáky ke stažení:

OODP-letak_domacnost-20170201.pdf

OODP-letak_elektro-20170201.pdf

OODP-letak_jidlo-20170201.pdf

OODP-letak_obaly-20170201.pdf

OODP-letak_textil-20170303.pdf

OODP-pruvodce_obcan-20170201.pdf

 

Vypracovala: Naděžda Chomová

Dne: 21.2.2024